កែវទឹកកករូបចំរុះ កែវទឹកកក ធ្វើពីដែកអ៊ីណុកក្រាស់ល្អអាចរក្សាទឹកកកបានរយៈពេលយូរ មិនងាយរលាយ និងមានរូបស្អាតៗជាច្រើនសំរាប់ជ្រើស

កែវទឹកកករូបចំរុះ ;

  • NO.: 6600858627
  • Quantity: 43 Pcs
  • Release date: 2018-02-18
  • Weight: 890gram
  • Market price: $10.70
  • Shop price: $8.90
  • Sales volume:Recently sold 3 pieces
  • Review:0 Customer reviews

Look and see

Description

Product name : កែវទឹកកករូបចំរុះ កែវទឹកកក ធ្វើពីដែកអ៊ីណុកក្រាស់ល្អអាចរក្សាទឹកកកបានរយៈពេលយូរ មិនងាយរលាយ និងមានរូបស្អាតៗជាច្រើនសំរាប់ជ្រើស

 

Details

100%

Praise rate

Good Reviews (100%)
Mid Reviews (0%)
Bad Reviews (0%)