កែវទឹកកក កែវដាក់ទឹកកក ជាប្រភេទអ៊ីណុក មានកំរាស់ក្រាស់គំរបបិទជិត អាចរក្សាទឹកកក បានយូរមិនងាយរលាយ

កែវទឹកកក កែវដាក់ទឹកកក ជាប្រភេទអ៊ីណុក មានកំរាស់ក្រាស់គំរបបិទជិត អាចរក្សាទឹកកក បានយូរមិនងាយរលាយ ;

  • NO.: 6560858628
  • Quantity: 126 Pcs
  • Release date: 2018-03-04
  • Weight: 800gram
  • Market price: $9.60
  • Shop price: $8.00
  • Sales volume:Recently sold 6 pieces
  • Review:0 Customer reviews

Look and see

Description

Product name : កែវទឹកកក កែវដាក់ទឹកកក ជាប្រភេទអ៊ីណុក មានកំរាស់ក្រាស់គំរបបិទជិត អាចរក្សាទឹកកក បានយូរមិនងាយរលាយ

 

Details

100%

Praise rate

Good Reviews (100%)
Mid Reviews (0%)
Bad Reviews (0%)